Statut

Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Fundacji

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży „KROK” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Milewskiego Marcina

zwany dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Krystyną KUBAJ w siedzibie kancelarii notarialnej w Szczecinie przy alei Bohaterów Warszawy nr 34/35 w dniu 11.05.2015r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Teren działania Fundacji

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin

3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

4. Fundacja może tworzyć oddziały poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

5.Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy dla celów współpracy z zagranic wybranych językach obcych.

§ 3

Czas trwania Fundacji

Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.

§ 4

Organ nadzorujący

Organem nadzorującym Fundacji jest Minister ds. edukacji.

§ 5

Pieczęcie i odznaczenie

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą; Fundacja na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży „KROK”

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego(logo)

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6

Fundacja może używać skrótu w brzmieniu Fundacja „KROK”

Rozdział II

Przedmioty i formy działania Fundacji

§ 7

Cele i zasady działania Fundacji.

Celami Fundacji są:

1. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży.

2. Wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i edukacyjnym.

3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikację.

5. Szkolenie i doskonalenie zawodowe uczniów, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i posiadających utrudniony dostęp do edukacji.

6. Zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, w tym w szczególności pochodzących z blokowisk, domów dziecka, zagrożonych ubóstwem terenów wiejskich oraz rodzin patologicznych.

7. Wspieranie organizacyjne, finansowej i rzeczowej budowy, remontów oraz modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej, skierowanej do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej.

8. Współorganizowanie akcji pomocy dzieciom i młodzieży z udziałem innych podmiotów.

9. Organizowanie i prowadzenie kwesty i zbiórek na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży.

10. Organizowanie kolonii, obozów rekreacyjnych i sportowych, zawodów, konkursów oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży o niskim statusie majątkowym.

11. Finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, pochodzących z rodziny patologicznej, ubogich oraz mających utrudniony start.

12. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

13. Wspieranie działań zmierzających do rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność naukową, kulturalną i sportową.

14. Aktywizacja środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez jawne uczestnictwo w zajęciach z dziećmi i młodzieżą sprawną ruchowo i intelektualnie.

15. Współpraca ze środowiskiem osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie w celu przenikania się dwóch światów wartości i wzajemnego uczenia tolerancji wobec siebie.

16. Ochrony i promocji zdrowia.

17. Ratowanie życia i zdrowie dzieci oraz ich edukacja, jak również budowa ośrodków rehabilitacji, hosteli i innych obiektów oraz zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

18. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację.

19. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą.

20. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami.

21. Propagowanie wartości patriotycznych.

22. Krzywienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego, głównie w kontekście współczesnych zagrożeń.

23. Pobudzenie i wspieranie działań społecznych, podłożem których jest celem wzmacniania bezpieczeństwa narodowego .

24. Wspieranie realizacji założeń strategii bezpieczeństwa narodowego gwarantujących stabilizację państwa we współczesnym środowisku bezpieczeństwa oraz korzystnych dla niezakłóconego bytu i rozwoju narodowego.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.

 2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

 3. Propagowanie za pomocą sieci internetowej treści edukacyjnych i informacyjnych.

 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 9

Wykonywanie zadań z zakresu opieki społecznej w tym pomoc społeczna jest udzielana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r/Dz.U z 2009 r Nr: 175 poz. 1362 z późn.zm/ i regulaminu udzielania pomocy społecznej przez Fundacja na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży „KROK”

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji.

§ 11

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji oraz grantów,

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. dochodów z majątku Fundacji,

 5. odsetek bankowych,

 6. dywidendy i zysków z akcji i udziałów,

 7. wpłat 1% podatków od podatnika,

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 14

Władze Fundacji.

 1. Władzami Fundacji są:

 1. Fundator

 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą

 3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Fundator

§ 15

1. Do kompetencji fundator należy:

 1. (skreślono)

 2. (skreślono)

 3. na podstawie uchwały fundatora, fundator może kierować pracami Zarządu jeżeli nie powoła innej osoby na stanowisko Prezesa.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Fundacji i Rady Fundacji

3. Udzielenie absolutorium organom fundacji z prowadzonych przez nie działań

4. Rozpatrywanie i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań merytorycznych Fundacji

5. Fundator podejmuje decyzję w formie uchwały.

6. Decyzje fundatora podejmowane są samodzielne lub na wniosek pozostałych organów fundacji

§ 15 a

(skreślono)

Rada Fundacji.

§ 16

1. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powołanych przez fundatora.

2. Radę fundacji powołuje i odwołuje Fundator na trzy letnią kadencję .

3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwoływani w każdym czasie.

4. Istnieje możliwość ponownego wyboru tej samej osoby na kolejną kadencję do składu

Rady Fundacji.

5. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

6. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

7. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

10.Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

11.W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 17

 1. Rada Fundacji zbiera się dwa razy w roku.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – przy obecności połowy uprawnionych członków (quorum)zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku

 5. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

 2. Ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników fundacji.

 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 3. W przypadku wykrycia nieprawidłowości potwierdzone w protokóle Rady Fundacji Rada Fundacji może przerwać każde działanie Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 20

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.

 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek;

  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji

  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

  3. istotne naruszenie statutu.

  4. śmierci członka Zarządu.

§ 21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 2. uchwalanie regulaminów,

 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 4. realizacja celów statutowych

 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz

 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

 8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 9. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – przy obecności połowy uprawnionych członków (quorum) zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 4. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 22

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, zawierania umów składać może Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 3. W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji do dokonania oznaczonej czynności prawnej.

Zmiana Statutu

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji formie uchwały na wniosek Zarządu.

Likwidacja Fundacji.

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 27

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu Fundacji

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 29

W przypadku braku likwidatora fundacji mają zastosowanie ogólne przepisy o likwidacji fundacji.

§ 30

Do 31marca każdego roku fundacja składa właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.


Leave a Reply